Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 29 lutego 2016

ERLICHIOZA/Anaplazmoza wspolistniejaca z Borelioza- opis przypadku.


Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy


Ordynator: Teresa Brzostek

W pracy omówiono zachorowanie kobiety, u której w 29 tygodniu ciąży wystąpiły objawy boreliozy z Lyme współistniejącej z ludzką granulocytarną erlichiozą.

Zakażenia zostały rozpoznane po porodzie na podstawie obrazu klinicznego oraz badań serologicznych. Dyskutowane jest ryzyko zakażenia płodu.

 
W obserwowanej zmianie profilu chorób infekcyjnych mieści się pojawianie się „nowych chorób”, a wśród nich chorób przenoszonych przez kleszcze (1). Pierwsze zachorowania na boreliozę z Lyme opisano w USA w 1976 roku, doniesienie o pierwszych przypadkach

w Polsce pochodzi z 1987 roku (2). Pierwszy opis ludzkiej erlichiozy granulocytarnej
OPIS PRZYPADKU
Pacjentka M. K., lat 25, z zawodu nauczycielka, skierowana została do Poradni Chorób
Zakaźnych w Dębicy w listopadzie 2001 r., z powodu podejrzenia boreliozy. Pokłucia przez
kleszcza nie zauważyła, ale zamieszkuje na obszarze endemii boreliozy. Od 2 miesięcy odczuwała
bóle mięśniowe podudzia prawego oraz bóle prawego kolana, od miesiąca obserwowała
pojawianie się i samoistne zanikanie kilkucentymetrowych zmian rumieniowych
zlokalizowanych na obu kończynach dolnych. Z wywiadu ustalono, iż na przełomie maja
i czerwca u chorej, znajdującej się wówczas w 29 tygodniu ciąży, występowało znużenie, stany
podgorączkowe, a w rutynowo wykonanych badaniach obniżone wartości płytek krwi (79 do 108 tys./mm3) przy prawidłowych pozostałych wartościach morfologii krwi.


 

-----------------------------------------------------------------------------
Dr.Beata Kowalska - Werbowy

Anaplazmoza (ludzka anaplazmoza granulocytarna, piroplazmoza)

Anaplasma phagocytophilum (Ehrlichia phagocytophila) – czynnik etiologiczny ludzkiej anaplazmozy granulocytarnej (HGE) jest Gram-ujemną bakterią zaliczaną obecnie do rodzaju Anaplasma (Dumler i wsp. 2001).

Współczesny podział spokrewnionych ze sobą bakterii dokonany na podstawie badań materiału genetycznego obejmuje następujące grupy (rodzaje):
 •     Anaplasma (w tym Ehrlichia phagocytophila, Ehrlichia platys i Ehrlichia bovis),
 •     Ehrlichia (w tym Cowdria ruminantium),
 •     Wolbachia,
 •     Neorickettsia (w tym Ehrlichia sennetsu i Ehrlichia risticii).
A. phagocytophila została po raz pierwszy opisana w latach 1990 – 1993 u pacjentów zamieszkujących stany Minnesota i Wisconsin (USA), u których wystąpiły ostre reakcje gorączkowe.

W badaniach mikroskopowych stwierdzono wtedy mikrokolonie (morule) związane z błonami komórkowymi granulocytów, jednak próby hodowli in vitro potencjalnych patogenów nie przynosiły pozytywnych rezultatów. Na podstawie metody PCR Chen i wsp. zidentyfikowali czynnik zakaźny jako należący do genogrupy Ehrlichia phagocytophila. Następnie Goodman i wsp. przeprowadzili udane próby izolacji i hodowli tych mikroorganizmów na linii komórkowej HL60.

Ludzka anaplazmoza granulocytarna (Human Granululocytic Ehrlichiosis – HGE) jest zoonozą (chorobą odzwierzęcą) przenoszoną przez larwalne i dorosłe osobniki kleszczy z rodzaju Ixodes (w tym też gatunek Ixodes ricinus występujący w Europie i w Polsce). Badania prowadzone w krajach europejskich (Włochy, Szwecja, Szwajcaria) wykazały, że około 3 – 17% osób pogryzionych przez kleszcze ma serologiczne cechy zakażenia A. phagocytophilum. Koinfekcja z Borrelia burgdorferi i innymi patogenami odkleszczowymi jest dość często notowana z uwagi na wspólne drogi transmisji tych chorób (kleszcze). Pokrewny gatunek Ehrlichia chaffeensis wywołuje erlichiozę monocytową (HME) przebiegającą w zbliżony do HGE sposób.

Objawy kliniczne HGE występujące u większości pacjentów to objawy rzekomogrypowe (gorączka powyżej 38°C, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, zapalenie górnych dróg oddechowych, kaszel), nudności, wymioty i (lub) biegunka.

Mogą wystapić: hepatomegalia i (lub) splenomegalia, limfadenopatia, rzadko zapalenie mózgu i rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, jak również łagodnie przebiegające zmiany skórne (wysypki).

W podstawowych badaniach laboratoryjnych można stwierdzić miernie podwyższenie aktywności AST, LDH i kreatyniny oraz nieznacznie przyśpieszone opadanie krwinek (OB). Często też występują neutropenia, limfopenia i trombocytopenia. Opisano odwrotną zależność pomiędzy prawdopodobieństwem zakażenia HGE, a liczbą krwinek białych (leukocytozą) i/lub liczbą płytek krwi (trombocytozą) we krwi obwodowej. W przebiegu choroby, zwłaszcza u osób starszych, może dojść do niewydolności nerek oraz serca.

Powikłania te lub ujawniający się wcześniej zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego sprawiają, że śmiertelność jest szacowana na 1-3%. Opisywane są również przewlekłe zakażenia tym mikroorganizmem, w obrazie których często dominuje zespół przewlekłego zmęczenia oraz dolegliwości mięśniowo-stawowe.

Lekiem z wyboru są antybiotyki z grupy tetracyklin (np. doksycyklina lub tetracyklina), i których podanie odnosi skutek już w pierwszych 48 godzinach podawania.

Osoby zakażone A. phagocytophilum wykazują dość szybką odpowiedź immunologiczną wobec komórek patogena. Przy braku leczenia, wykrywalne stężenia przeciwciał w klasie IgM pojawiają się we krwi już po 3-5 dniach od zakażenia (lub 24 godziny po pojawieniu się pierwszych objawów) i utrzymują się przez następne 30-60 dni. Przeciwciała w klasie IgG pojawiają się około 7-10 dnia od zakażenia, osiągając szczyt stężenia około 14 – 21 dnia i utrzymują się latami.

Zaobserwowano sezonowość serokonwersji w miesiącach letnich (lipiec – wrzesień). Pomimo, że zakażonych zostaje około 20% granulocytów krwi obwodowej, wykrywanie bakterii w tych komórkach nie jest zalecaną metodą diagnostyki zakażenia.

Metodami z wyboru pozostają techniki serologiczne – Western Blot oraz technika immunofluorescencji pośredniej (IIF), która dodatkowo pozwala na półilościowe oznaczenie przeciwciał w określonych klasach. Interpretacja wyników testu IIF w klasie IgG zakłada, iż próbki pozytywne w mianach < 1 : 64 nie stanowią o seropozytywności pacjenta. Natomiast miana ≥ 1 : 64 interpretowane są jako wyniki pozytywne. Wskazane są seryjne badania surowic pobieranych w ostępach 1-2 tygodni (w ostrym zakażeniu obserwuje się co najmniej 4-krotny wzrost miana). Jako punkt odcięcia dla przeciwciał w klasie IgM proponowane jest miano 1 : 20, przy czym pozytywny wynik w tej klasie jest pewnym wykładnikiem świeżego zakażenia.

http://borelioza-ilads.pl/informacje/anaplazmoza/

-------------------------------Ehrlichiosis is an infectious disease transmitted by the bite of a tick.

Causes

Ehrlichiosis is caused by bacteria that belong to the family called Rickettsiae. Rickettsial bacteria cause a number of serious diseases worldwide, including Rocky Mountain spotted fever and typhus. All of these diseases are spread to humans by a tick, flea, or mite bite.
Scientists first described ehrlichiosis in 1990, and have identified two types in the United States:
 • Human monocytic ehrlichiosis (HME) is caused by the rickettsial bacteria called Ehrlichia chaffeensis.
 • Human granulocytic ehrlichiosis (HGE) is also called human granulocytic anaplasmosis (HGA). It is caused by the rickettsial bacteria called Anaplasma phagocytophilum (once called Ehrlichia equi or Ehrlichia phagocytophila).
Ehrlichia bacteria can be carried by the Lone Star tick, the American dog tick, and the deer tick, which can also cause Lyme disease.
In the United States, HME is found mainly in the southern central states and the Southeast. HGE is found mainly in the Northeast and upper Midwest.
Risk factors for ehrlichiosis include:
 • Living near an area with a lot of ticks
 • Owning a pet that may bring a tick home
 • Walking or playing in high grasses
For more info: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001381.htm
 
foto ze strony : www.startpunthonden.nl
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


Badania nad występowaniem zakażenia krętkami Borrelia wśród krwiodawców

W Styrii w Austrii stwierdzono seropozytywność u 7,7% krwiodawców [28], a w niektórych regionach Niemiec wahała się ona w zakresie 5,5%– 7,2% [29,30].
 
W części badań autorów niemieckich zwracano uwagę nie tylko na obecność przeciwciał przeciw B. burgdorferi, ale także na występowanie aktywnej choroby u dawców.
 
Na przykład, w Hamburgu 7,2% krwiodawców było reaktywnych w teście przesiewowym [29], ale tylko w 37% przypadków uzyskano potwierdzenie, więc rzeczywista częstość seropozytywności wyniosła 2,7%.
 
Następnie 25 z 27 dawców pozytywnych przebadano klinicznie i nie wykazano u nich objawów choroby, a badania moczu wszystkich podejrzanych dawców metodą reakcji łańcuchowa polimerazy (PCR, polymerase chain reaction) nie wykazały DNA Borrelia spp.
 
W rejonie Würzburga początkowa częstość seropozytywności dawców określana testem ELISA wyniosła 5,5%, a po weryfikacji metodą immunoblotingu —2,7% [30].
 
U 9 spośród 13 dawców w badaniu przedmiotowym nie stwierdzono żadnych objawów choroby, a tylko jeden z dawców pamiętających ukąszenie kleszcza zauważył u siebie rumień wędrujący[30].
 
W żadnym z badań nie stwierdzono u dawców objawów choroby.
 
Z kolei w badaniu Schmidta i wsp.na 3157 przebadanych dawców 87 wykazywało obecność przeciwciał IgG;
47 spośród nich zostało przebadanych klinicznie i jedynie u 13 można byłostwierdzić objawy zajęcia skóry, układu nerwowego czy stawów [31].
 
We wspomnianych polskich badaniach wykazano obecność przeciwciał przeciw B. burgdorferi u 12% krwiodawców [10].

W dużej mierze podważa to zasadność przeprowadzania u krwiodawców badań przesiewowych w postaci ich jednorazowego oznaczenia, gdyż nie wykrywają przypadków aktywnej choroby stwarzającej zagrożenie przeniesienia patogenu z krwią [1, 2, 32].


foto ze strony : www.p2probioticpower.com

Objawy : Borelioza,Bartonella,Bartonella BLO,Babesia,Mykoplasma,Anaplazmoza,Tularemia,Goraczka Q

ZAKAZENIE BAKTERIAMI :
 
BORELLIA,BARTONELLIA,BLO, BABESZJOZA, MYKOPLASMOZA ,Anaplasmoza, Tularemia, gorączka Q, Candidatus Neoehrlichia mikurensis,:
 
LISTY OBJAWOW :
 
PIERWSZE STADIUM  BORELIOZA :
 
* objawy grypopodobne
 
DRUGIE STADIUM :– objawy DO roku czasu :
 
* nawracające ,przewlekle dolegliwości stawowe,
* objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
* objawy zapalenia nerwów obwodowych
* zapalenie mięśnia sercowego.
 
TRZECIE STADIUM :
 
* niedowład, porażenie nerwów obwodowych,
* zaburzenia czucia, przeczulica
* zaburzenia psychiczne,
* zaburzenia pamięci,
* zanikowe zapalenie skóry,
* bóle mięśniowo-stawowe,
* przewlekłe zmęczenie.
 
Przebieg kliniczny boreliozy może być bardzo różny. Choroba  może nie być skojarzona z pogryzieniem przez kleszcza. Najczęściej chorobę podejrzewa się w przypadku licznych objawów pochodzących z różnych układów (układ nerwowy, szkieletowo-mięśniowy, pokarmowy, rozrodczy, wydalniczy, hormonalny) u człowieka uprzednio zdrowego. U około 50% ludzi NIE występuje znamię skórne - tz rumień.
 
OBJAWY późniejsze :
 
* gorączka, poty
* dreszcze
* fale gorąca z nieznanych powodów:
* zmiana masy ciała (przybranie lub utrata):
* zmęczenie (napadowe lub stałe), ociężałość:
* słaba wytrzymałość fizyczna:
* bezsenność, płytki sen:
* bezdech nocny:
* wypadanie włosów z nieznanych powodów:
* drętwienie kończyn lub tylko palców, budzące ze snu (czasem bardzo zmienne):
* drętwienie języka, zwłaszcza jego czubka lub warg:
* zaburzenia smaku:
* bóle gardła:
* bóle jąder (u mężczyzn ) :
* bóle bioder:
* bóle i kurcze mięśni:
* tiki mięśni twarzy lub innych mięśni:
* bóle głowy, zwykle części potylicznej:
* bóle i obrzmienia stawów, często zmienne i wędrujące:
* sztywność stawów i kręgosłupa szyjnego, trzeszczenie szyi:
* bóle zębów (bez wyraźnych powodów stomatologicznych):
* nieregularność miesiączek z nieznanych powodów ( u kobiet ):
* laktacja- bez związku z porodem, bóle piersi (u kobiet):
* podrażniony pęcherz lub zakłócenie działania pęcherza moczowego:
* utrata sprawności seksualnej lub libido:
* bóle i podrażnienie żołądka:
* refluks żołądkowo-przełykowy:
* zmiana rytmu wypróżnień (zaparcia lub biegunka):
* bóle w klatce piersiowej i w żebrach:
* przeszywające bóle całego ciała :
* krótki oddech
* kaszel
* zadyszka:
* skoki tętna i ciśnienia krwi,
* bloki serca lub inne arytmie (zwykle zmienne i oporne na leczenie)
* szmery w sercu:
* kardiomiopatia przerostowa:
* kłucia, mrowienie o zmiennym charakterze:
* utrata czucia jak w polineuropatii:
* palenie skóry:
* zapalenie nerwu trójdzielnego:
* paraliż twarzy (paraliż Bella):
* zaburzenia widzenia:  
* podwójne rozmyte widzenie:
* czarne plamy w polu widzenia;
* nadwrażliwość na światło:
* zwykle badanie okulistyczne nie wykazuje zmian
* zaburzenia słuchu:
* dzwonienie w uszach:
* bóle uszu:
* nadwrażliwość na dźwięk:
* nasilona choroba lokomocyjna:
* zawroty głowy:
* utrata równowagi,
* zła tolerancja alkoholu i nasilanie się objawów po alkoholu,
* zaburzenia koncentracji i otępienie:  
* trudności w znalezieniu potrzebnego słowa:
* problemy z rozumieniem tekstu czytanego, wzmożona ilość błędów ortograficznych:   *trudności w rozumieniu dłuższych zdań lub szybkich dialogów:  
* zapominanie :
* luki pamięciowe, dezorientacja, uczucie 'odrealnienia',
* zmiany nastroju, drażliwość, depresja:
* ,,parkinsonowskie,, drżenia rąk i innych części ciała:
* czterotygodniowa cykliczność symptomów: dwa tygodnie lepiej, dwa tygodnie gorzej:
* nadwrażliwość skóry, bolesność na dotyk:
* idiopatyczne zapalenie prostaty (u mężczyzn):
* nadwrażliwość na chemikalia i zapachy:
* nietypowe ataki padaczkowe:
* zapalenie wątroby:
* porażenia nerwów obwodowych:
 
Objawy boreliozy mogą się pojawić w krótkim czasie od pokąsania przez kleszcza, może upłynąć pewien czas (tydzień, miesiąc, a nawet lata), może też być to infekcja ukryta, bezobjawowa, do końca życia.
Do dzisiaj NIKT nie umie odpowiedzieć dlaczego u jednych występują objawy zaraz po ugryzieniu przez kleszcza. U innych po pewnym czasie ( tydzień, miesiąc, rok lub paręnaście lat)
U jednych objawy następują szybko i o gwałtownym natężeniu a u innych dochodzą objawy bardzo powoli.
Być może znaczenie mają towarzyszące koinfekcje, oraz stan układu odpornościowego i poziom stresu.
 
BARTONELLA - LIKE ORGANISM (BLO) : organizm bartonello-podobny
 
Testy z krwi są bardzo nieczułe, ponieważ standardowe testy na Bartonellozę (zarówno serologiczne jak i PCR) mogą NIE WYKRYC zakażenia BLO.BLO jest diagnozowana OBJAWOWO. Koinfekcje BLO należy również podejrzewać u pacjentów leczonych chorych na Boreliozę, a wykazujących oporność na leczenie a którym NIE podano leków na BLO.
 
Bartonella jest najczęściej występującym patogenem w kleszczach. Pacjent cierpiący na przewlekłą boreliozę, który jest współzakażony Bartonellozą, wykazuje wyraźnie odrębny, charakterystyczny obraz kliniczny.
 
BLO przekazywana przez kleszcze różni się od bartonellozy czyli „choroby Kociego Pazura”.
 
TYPOWE leki na Bartonellozę nie działają na BLO –jedynie wstrzymują objawy, ale nie są w stanie całkowicie ich wyeliminować. Z tych powodów lepiej jest nazywać tę infekcję jako Bartonella-Like Organism (BLO).
 
W koinfekcji BLO są objawy ze strony centralnego UKLADU NERWOWEGO
nieproporcjonalnie duże do pozostałych objawów chronicznej Boreliozy:
 
* zwiększona drażliwość:
* roztrzęsienie:
* lęki
* bezsenność:
* nawet padaczka:  
* silne objawy encefalopatii – niedobory poznawcze, zamieszanie:
* nieżyt żołądka:
* ból brzucha (mesentericadenitis):
* bolące podeszwy stóp (zwłaszcza przed południem):
* wrażliwe podskórne guzki wzdłuż kończyn:
* czerwone wysypki np. w postaci czerwonych pasków:
* grudkowe wysypki:
* objawy ze strony stóp (podeszew) i dłoni (wew. strona dłoni) :
* skora :
* ból:
* nadwrażliwość:
* palenie :
* węzły chłonne mogą być powiększone:
* ból gardła.:
 
Objawy BLO wg dr Kenneth Singletona:
 
* Zmęczenie (często z pobudzeniem , w przeciwieństwie do choroby z Lyme, która charakteryzuje się "bardziej" zmęczeniem):
 
* niska temperatura , szczególnie rano i / lub późnym popołudniem, często związana z uczuciem chorowania na grypę :
 
* poty, często rano lub późnym popołudniem (czasami w nocy) - często opisywane jako "gęste" lub "klejące":
 
* bóle głowy, szczególnie czołowe (często mylone z zatokami ) lub bóle na czubku głowy :
 
* symptomy ze strony oczu
 
* czasem ..rozmyte, widzenie:
 
* wrażenie suchych oczu:
 
* zaczerwienienie oczu:
 
* dzwonienie w uszach (szum w uszach) :
 
* problemy ze słyszeniem:
 
* obniżona lub zwiększona wrażliwość na dźwięki :
 
* (przeczulica) słuchowa:
 
* bóle gardła nawracające :
 
* spuchnięte węzły chłonne :szyja i pod pachami :
 
* lęki i ataki niepokoju :
 
* epizody zakłopotania i dezorientacja -przejściowe lub nasilone i bardzo przerażające:
 
* słaby sen (szczególnie trudność z zasypianiem); zła jakość snu ,niewyspanie:
 
* ból stawów i sztywność (często zarówno z lewej i prawej strony) w przeciwieństwie do  boreliozy , gdzie ból i sztywność występują często po jednej stronie i charakteryzują się zmiana lokalizacji:
 
*ból mięśni szczególnie łydek
 
* drgania mięśni i skurcze :
 
* ból stóp, występujący częściej rano obejmujących pięty lub podeszwy stóp (czasami błędnie diagnozowany jako zapalenie powięzi podeszwy):
 
* symptomy podrażnienia nerwu : palenie, drgania, drętwienia, strzelanina, itd.:
 
* drżenie i / lub drżenie mięśni :
 
* palpitacje serca i dziwne bóle klatki piersiowej:
 
* epizody braku tchu ( można tez tłumaczyć jako zadyszka, duszność):
 
* dziwne nawracające wysypki :
 
* czerwone linie (stretch marks) :
 
* specyficzne czułe guzki :
 
* grudki wzdłuż nóg lub rąk:
 
* gwieździste żyły:
 
* symptomy z strony układu pokarmowego:
 
* ból brzucha:
 
* refluks :
 
* ból i tkliwość kości goleni:
 
BABESZJOZA :
 
Jest chorobą pasożytniczą wywoływaną przez pierwotniaki z rodzaju Babesja. U ludzi występuje bardzo rzadko, jednak w przypadku koinfekcji z boreliozą zaostrza przebieg choroby.
 
Leczenie babeszjozy polega na podawaniu leków przeciwpierwotniakowych, Babesja nie reaguje na antybiotyki. Na tym właśnie polega specyfika koinfekcji – lecząc samą boreliozę, w przypadku gdy mamy do czynienia z koinfekcją, nie uzyskamy rezultatów.
 
Dlatego jeżeli pacjent z boreliozą jest intensywnie i długotrwale leczony, a mimo to wciąż pozostaje chory, a w dodatku ma nietypowe objawy, z pewnością występuje u niego koinfekcja. Według danych dostępnych w literaturze, u około 66% chorych z boreliozą występują serologiczne wskaźniki koinfekcji z Babesją (3).
 
dr Burrascano:
 
*gwałtowny rozwój objawów we wczesnej fazie choroby, często z nagłym pojawieniem się wysokiej gorączki, silnych bólów głowy, potów i zmęczenia (dlatego łatwo jest rozpoznać kiedy nastąpił początek infekcji):
 
*pocenie się, najczęściej w nocy, ale może być także w ciągu dnia:
 
*uczucie niemożności wykonania pełnego oddechu, suchy kaszel bez wyraźnej przyczyny:
 
*bóle głowy – mogą być bardzo silne (obejmują całą głowę, opisywane jakby głowa była „w imadle”:
 
* silne zmęczenie, nie przechodzi po odpoczynku, pogarsza się przy wysiłku fizycznym:  
 
*przytępienie umysłowe i zwolnione reakcje:
 
*zawroty głowy – bardziej uczucie braku balansu, niż zawroty głowy czy orthostasis:
 
*objawy zmieniają się szybko, nasilają się co 4 – 6 dni:
 
*hyper koagulacja’ często jest spotykana u osób z Babeszjozą:
 
*powiększenie śledziony – występuje rzadko:
 
* bardzo ciężki przebieg choroby może być wskazówką infekcji Babeszjozą:
 
DR HARRIS
         bóle głowy
 • nocne poty:

 • gorączka:

 • suchy kaszel:

 • łatwe tworzenie się siniaków:

 • szum w uszach:

 • napady złości:

 • uczucie rozpaczy:

 • dreszcze:

 • uczucie gorąca:

 • koszmary senne:

 • trudności w przełykaniu:

 • psychiczne objawy:

 • ciężkie objawy neurologiczne:

 • częste pragnienie – picie:

 • zmęczenie:

 • artretyzm:

 • nudności:

 • ogólne złe samopoczucie:

 • anemia, trombocytoza, małopłytkowość. : 
 
DR SINGLETON : :
 • dreszcze:

 • zmęczenie i często nadmierna senność:

 • wysoka gorączka na początku choroby:

 • nocne poty, często obfite:

 • silne bóle mięśni, szczególnie - dużych mięśni u nóg:

 • neurologiczne objawy często opisywane jako przypominające zawroty głowy
  (uczucie braku równowagi, jakby „falowania” ):

 • depresja:

 • niemożność wykonania głębokiego oddechu :

 • kaszel czasem :

 •  zmniejszony apetyt:

 • nudności:

 • powiększenie śledziony:

 • powiększenie wątroby:

 • obniżone leukocyty, obniżone płytki krwi, podwyższone próby wątrobowe,

 • zwiększone ob.:

 • bóle głowy (migrenowe, uporczywe, w szczególności obejmujące tył głowy, górna część szyi):

 • bóle stawów (ale także w Boreliozie i Bartonelli):

 • niepokój/panika (także w Bartonelli):

 • powiększone węzły chłonne :
   
  MYKOPLASMOZA :Zakażenie może przebiegać bardzo różnie:
 • bezobjawowo
 • infekcje dróg oddechowych

 • infekcja układowa

 • Przy infekcji (np. krętkiem Borrelia czy Chlamydia pneumoniae), zakażenie mykoplasmą może być bardzo poważne.

  Mykoplasmy mogą zaatakować układ nerwowy,  
 • mięśnie (w tym serce)

 • stawy.

 • Objawy infekcji układowej tym tym patogenem są bardzo zbliżone do objawów przy zakazeniu chlamydią lub boreliozą.

  Infekcja rozsiana może objawiać się w następujący sposób:
 • zmęczenie nawet po odpoczynku:

 • nietolerancja wysiłku fizycznego:

 • dysfunkcje neurologiczne:

 • problemy psychiczne
 • problemy poznawcze:

 • bezsenność:

 • depresja:

 • bóle głowy:

 • bóle mięśni

 • bole stawów:

 • puchnięcie stawów:

 • bóle węzłów chłonnych:

 • problemy z oddychaniem:

 • pocenie się:

 • mdłości:

 • bóle brzucha:

 •  gorączka:

 • chroniczne zapalenie spojówek:

 • zmiany skórne ( wysypki, rumienie):

 • zapalenie mięśnia serca:

 • osierdzia, wątroby, trzustki :

 •  inne objawy:
 
Mykoplasma działa destrukcyjne na organizm gospodarza przez:

- naśladowanie antygenów zainfekowanego organizmu, powodując objawy autoagresji,
- stymuluowanie uwalniania reaktywnego tlenu i zapoczątkowanie kaskady NO/ONNO (tlenek azotu/ nadtlenoazotyn). Proces ten prowadzi do uszkodzenia komórek, szczególnie komórek nerwowych.
- utlenianie i niszczenie błon komórkowych (szczególnie błon komórek nerwowych i mitochondriów)
- zaburzanie metabolizmu
- konkurowanie o składniki odżywcze z komórkami organizmu
- uwalnianie toksyny
 
Ludzka anaplazmoza granulocytarna (erlichioza granulocytarna)
Jest wywoływana przez bakterie Gram-ujemne Anaplasma phagocytophilum należące do riketsji. Po ich wniknięciu do organizmu ludzkiego, rozprzestrzeniają się drogą naczyń krwionośnych i chłonnych, docierając do neutrofili. Organizm ludzki zostaje w ten sposób pozbawiony funkcji bakteriobójczych (15).
 
Zakażenie erlichiozą przejawia się poprzez objawy :
*grypopodobne (gorączka, dreszcze,bóle głowy,
*bóle stawowe i mięśniowe,
*wzmożone pocenie,nudności,
*złe samopoczucie,
*brak apetytu itp.
 *nudności
*bóle brzucha
*biegunka
Może wystapic :
*zapalenie płuc z zaburzeniem oddychania
*niewydolność nerek
*objawy neurologiczne (m.in. drgawki).
 
Bakteria ta jednak nie powoduje cięższego przebiegu boreliozy (16).
 
Tularemia
 
To choroba o ostrym przebiegu, której przyczyną jest Gram-ujemna bakteria Francisella tularensis (2, 3).
 
Choroba może mieć kilka postaci:
wrzodziejąco-węzłową,
węzłową,
oczno-węzłową,
anginową,
wziewną,
trzewną
septyczną.
Najczęściej choroba rozwija się nagle, występują:
wysoka gorączka,
ból głowy,
bóle mięśniowe
ból gardła.
Może też pojawić się suchy kaszel, ból zamostkowy lub duszność.
Niektórzy pacjenci reagują także biegunką,nudnościami i wymiotami.
 
W terapii tularemii zalecane jest leczenie pozajelitowe i antybiotykoterapia (19).
 
Gorączka Q
 
Jest chorobą wywoływaną przez riketsję Coxiella burnetii. Rozwija się do 20 dni od zakażenia. Może przebiegać w formie ostrej lub przewlekłej.
 
Postać ostra objawia się :
gorączką trwającą nawet do 3 tygodni,
bólem głowy,
bólami mięśniowo-stawowymi
kaszlem.
U niektórych chorych występują dolegliwości sercowe, np. zapalenie osierdzia lub zapalenie mięśnia sercowego mogące prowadzić nawet do śmierci (20).
Postać przewlekła jest bardziej niebezpieczna niż ostra i prowadzi do zgonów w 65% przypadków. Śmiertelność w postaci ostrej wynosi zaledwie 1%.
 
Leczenie obejmuje podawanie doksycykliny przez około 20 dni, zaś w przypadku zapalenia mięśnia sercowego – tetracykliny w połączeniu z ryfampicyną. Leczenie musi być kontynuowane przez okres 2-3 lat (21).
 
Candidatus Neoehrlichia mikurensis - Neoehrlichioza
Po zdiagnozowaniu neoehrlichiozy pacjent zdrowieje całkowicie po leczeniu antybiotykami, zazwyczaj doksycykliną
Objawy neoehrlichiozy nie są specyficzne, gdyż w jej przebiegu pojawiają się:
- gorączka
 
Jak wynika z badań, średni czas od ukąszenia przez kleszcza do wystąpienia objawów choroby wynosił 8 dni
nudności i wymioty
bóle głowy, mięśni i stawów
sztywność karku
wylewy podskórne
wysypka krwotoczna
ogólne złe samopoczucie
utrata masy ciała
Neoehrlichioza może przebiegać z powikłaniami zakrzepowymi lub krwotocznymi, tętniakami, i utratą masy ciała. Przebieg zakażenia może być ostry lub przewlekły (najdłuższy opisany przebieg przewlekły objawiał się nawracającą gorączką przez 8 miesięcy).
 
Neoehrlichioza - diagnoza
 
W przypadku podejrzenia neoehrlichiozy przeprowadza się badania metodą PCR, multiplex TaqMan real-time PCR, które wykazują DNA bakterii we krwi pacjenta, oraz badanie rozmazu krwi.
źródła: